Disclaimer – verkoopsvoorwaarden & privacy


Disclaimer – verkoopsvoorwaarden – privacy

Verkoopsvoorwaarden.

Omschrijving activiteiten.

Ingrid Vandeurzen van Dishcover organiseert en begeleidt workshops koken & bakken voor teambuilding activiteiten, vrijgezellenfeestjes, vrienden-onder-onsjes.
Deze workshops gaan door op een locatie naar keuze van de klant of in de Dishcover kookstudio gelegen Tervuuresesteenweg 3C – 3001 Heverlee/Leuven.
Een overzicht van de open kookworkshops en het kookaanbod vind je terug op de website www.dishcover.be
Er kan ook een workshop op maat van de klant uitgewerkt worden.

1. Begripsbepaling en definities.

Dishcover is de eenmanszaak van Ingrid Vandeurzen.

Contactgegevens:

Ingrid Vandeurzen / Dishcover
Adres voor correspondentie – facturatie Bunsbeekstraat 20 – 3012 Wilsele Putkapel
Adres Dishcover kookstudio: Tervuursesteenweg 3 C – 3001 Heverlee/Leuven
BTW BE 0848 332 108
BTW voet 21%
E-mail: info@dishcover.be
T 0478 26 97 15

Workshops
Een workshop is een workshop koken of bakken waarop je individueel inschrijft (open kookworkshops) of die vastgelegd wordt voor een vrijgezellenfeestje, teambuilding of vrienden-onder-onsje.

Klant
De klant is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Ingrid Vandeurzen / Dishcover een workshop koken, bakken boekt, die opdracht geeft tot het geven van een workshop of het uitwerken van een culinaire activiteit of die op enige andere wijze wenst samen te werken voor één van de aangeboden activiteiten.

2. Toepassingsgebied

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten of samenwerkingen tussen Ingrid Vandeurzen / Dishcover en haar klanten.

3. Reservatie van een workshop

Open kookworkshops

Na inschrijving voor een open kookworkshop ontvang je een bericht met de betalingsinstructies. De betaling voor de workshop gebeurt vooraf. Je inschrijving voor een workshop is definitief na betaling ervan.

Workshops voor vrijgezellenfeestjes, teambuilding, vrienden-onder-onsjes

De reservatie is pas definitief bij ontvangst van een bevestigingsmail van Ingrid Vandeurzen / Dishcover met vermelding van de datum van de workshop, de locatie, uur van aanvang en einde van de workshop en het aantal personen ingeschreven voor deze workshop. Indien een voorschot werd gevraagd, is de reservatie pas definitief na betaling van dit bedrag.

4. Offerte, factuur en betaling

Open kookworkshops

De betaling voor de open kookworkshops gebeurt vooraf, uiterlijk binnen de 5 dagen na inschrijving. Bij niet-betaling op de overeengekomen termijn, vervalt de gedane reservatie.

Workshops voor vrijgezellenfeestjes, teambuilding, vrienden-onder-onsjes

Voor workshops voor vrijgezellenfeestjes, teambuilding, vrienden-onder-onsjes krijgt de klant voorafgaandelijk een offerte van Ingrid Vandeurzen / Dischcover. Een gevraagde reservatie is in dat geval slechts definitief bij uitdrukkelijke aanvaarding van deze offerte. De eigenlijke reservatie is slechts definitief na ontvangst van een bevestigingsmail en/of betaling indien deze uitdrukkelijk vooraf gevraagd wordt.

De betaling van de workshop gebeurt uiterlijk op de dag van de workshop.

Indien aan de klant een factuur bezorgd wordt, dient deze ten laatste betaald te zijn op de vervaldag vermeld op de factuur. Facturen zijn betaalbaar binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Tegenstrijdige betalingsvoorwaarden op enigerlei document van de klant worden niet aanvaard.

Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding.

Elke bestelling betekent de aanvaarding van deze voorwaarden door de klant.

5. Aantal deelnemers

Workshops voor vrijgezellenfeestjes, teambuilding, vrienden-onder-onsjes

Indien het definitieve aantal deelnemers aan de workshop niet vaststaat op het ogenblik van de reservatie, moet het definitieve aantal minimaal 7 dagen voorafgaand aan de workshop worden medegedeeld.

Indien bij aanvang van de workshop blijkt dat minder deelnemers dan aangekondigd aanwezig zijn, wordt hiermee geen rekening gehouden bij de facturatie van de workshop. Het bedrag voor het aantal deelnemers dat vooraf als definitief bevestigd/betaald werd, blijft gelden. Indien bij aanvang van de workshop meer deelnemers dan aangekondigd aanwezig blijken te zijn, zal de facturatie in die zin aangepast worden.

6. Annulatie

Open kookworkshops

Ingrid Vandeurzen / Dishcover behoudt zich het recht om de workshop te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen, overmacht of ziekte. In dat geval wordt het betaalde bedrag teruggestort aan de deelnemers.

Bij annulatie door de ingeschreven deelnemer aan een open kookworkshop, zoekt deze deelnemer in dit geval zelf vervanging om de vrijgekomen plaatsen opnieuw in te vullen. Als er geïnteresseerden op de wachtlijst staan, zal Ingrid Vandeurzen / Dishcover deze personen contacteren. Enkel als de vrijgekomen plaatsen op deze manier opnieuw ingevuld geraken, kan het inschrijvingsgeld gebruikt worden voor deelname aan een andere workshop.

Inschrijvingsgelden voor open workshops of cadeaubonnen worden niet terugbetaald.

Workshops voor vrijgezellenfeestjes, teambuilding, vrienden-onder-onsjes

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, ongeacht om welke reden en minder dan 30 dagen voor de datum van de geplande workshop, zal de klant 25% van het bedrag vermeld op de factuur, of indien nog geen factuur werd opgesteld, het bedrag vermeld op de offerte/e-mail met prijszetting verschuldigd zijn aan Ingrid Vandeurzen / Dishcover. In geval enkel een offerte werd opgemaakt, zal alsnog een factuur worden opgesteld.

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, ongeacht om welke reden en minder dan 7 dagen voor de datum van de geplande workshop, zal de klant het totale bedrag vermeld op de factuur of op de offerte verschuldigd zijn aan Ingrid Vandeurzen / Dishcover. In geval enkel een offerte werd opgemaakt, zal alsnog een factuur worden opgesteld.

7. Aansprakelijkheid

Ingrid Vandeurzen / Dishcover kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen voor, tijdens of na het plaatsvinden van een workshop. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of incidenten die veroorzaakt worden door een ander deelnemer. Ingrid Vandeurzen / Dishcover beschikt over de nodige vergunningen en verzekeringen voor de uitoefening van haar activiteiten.

Voedselallergieën en intoleranties dienen bij reservatie te worden gemeld. Hiermee zal in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden worden tijdens de workshop. Ingrid Vandeurzen / Dishcover kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor incidenten ten gevolge van voedselallergie/intolerantie.

8. Geldigheid, toepasselijk recht en geschillenbeslechting

In geval van betwistingen tussen Ingrid Vandeurzen / Dishcover en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven en de Vrederechter van het 3e kanton te Leuven bevoegd.

Algemene voorwaarden.

Door toegang tot en het gebruik van deze website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

  • De inhoud van deze site, met inbegrip van de logo’s, foto’s, data en teksten mogen niet zonder schriftelijke toestemming overgenomen worden.
  • De inhoud van deze site is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan niet als persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.
  • De inhoud van deze website of onderdelen ervan kunnen op elk moment door mij aangepast of verwijderd worden zonder voorafgaande mededeling.
  • Ik doe mijn best om de inhoud van deze website zo goed mogelijk aan te vullen en te actualiseren. Ondanks deze zorg en aandacht kan de inhoud soms onvolledig en/of onjuist zijn. Voor de gevolgen van deze eventuele fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, kan je mij contacteren.
  • Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
  • Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Privacy.

Ik, Ingrid Vandeurzen / Dishcover, hecht veel belang aan jouw privacy.

De door jou meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • verwerken van je informatie-aanvraag of bestelling
  • versturen van nieuwsberichten (enkel indien je zelf initiatief hebt genomen om in te schrijven om deze nieuwsberichten te ontvangen)

Bij een informatie-aanvraag of een bestelling vraag ik enkel het strikte minimum aan persoonsgegevens teneinde je vraag of bestelling correct af te handelen.

Deze gegevens zullen in geen geval doorgegeven worden aan derden.

Door je persoonsgegevens te verstrekken, geef je mij uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

Je hebt het recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens.

Cookies.

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van je computer of op je mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je de website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Een cookie kan slechts een machine identificeren.

De gebruiker kan de internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd. Deze instellingen kan je aanpassen in je browser, via de help-functie.

Google analytics.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Deze webanalyse-service wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om de website te helpen analyseren, rapporten over de website-activiteit op te stellen.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk verplicht wordt.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover ze beschikt.

De gebruiker kan de internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. In dat geval kunnen wellicht niet alle mogelijkheden van deze website benut worden.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.